Foreningens årsmøte 06.april 2016

Følgende uttalelser ble vedtatt:

Nei til privatisering av jernbanen!

 Vi ønsker en samlet jernbane der den ene hånda vet hva den andre gjør. Vi ønsker å samle NSB og Jernbaneverket under ett fellesselskap. Med samordning mellom de som bevilger penger, de som bygger jernbane, de som kjører togene og publikums behov. Erfaringer fra Europa og resten av verden viser at samlet styring av jernbanen gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder. Jernbanereformen er tilrettelegging for konkurranse og privatisering. Konkurransen vil stå om strek- ninger, ikke om kundene. Staten bruker skattepenger til å kjøpe togtjenester for tre milliarder kroner i året. Private vil konkurrere om å sikre overskudd av dine skattepenger og billetter. Vi mener pengene bør gå tilbake til samfunnet, framfor private togselskaper. Konkurranse og privatisering betyr ikke valgfrihet for kundene. Regjeringens jernbanereform lar deg ikke velge mellom tog. Staten velger nemlig hvilket selskap du skal få kjøre, og det selskapet får monopol på strekninger. Men det som blir konkurranseutsatt er våre arbeidsbetingelser. Konkurranse vil gjøre drift av persontrafikken dyrere, fordi stordriftsfordeler går tapt og kostnader til administrasjon og byråkrati vil øke. Forsinkelsene skyldes feil på spor og signaler, ikke togselskapene. 70 prosent av forsinkelsene skyldes infrastruktur. Oppsplitting av NSB, samt flere togselskaper vil ikke løse de grunnleggende problemene på norsk jernbane, nemlig mangel på investeringer i materiell, spor og signalanlegg.

Tomteareal Verksted Grorud      

Etter at forslaget om å legge politiets beredskapssenter til Nyland ble kansellert, er det fortsatt en del som synes å tro at det er ledig kapasitet til andre formål enn jernbanevirksomhet på dette arealet. Området må i sin helhet settes av til jernbanevirksomhet i fremtiden. Jernbanen har stor fremgang i Norge og det vil i fremtiden bli stort behov for større verkstedkapasitet og stallingsspor i Oslo-området. Med sin nærhet til Oslo S, Alnabruterminalen og Hovedbanen, peker tomtearealet til jernbanene verkstedet Grorud seg ut som den beste tomten til dette.

Trafikksikkerhet til og fra Lodalen driftsbanegård

Tidligere har man som fotgjenger kunnet krysse fotgjengerfeltet over St. Halvards gate i krysset ved Dyvekes vei, og videre over gamle Dyvekes bru og direkte inn i Lodalen driftsbanegård. Denne muligheten ble borte våren 2015 da Gamlebyen Sport og Fritid fikk påbegynt sitt arbeid for ny rekreasjonspark ved gamle Dyvekes bru. Dette ser vi på som et viktig tiltak for barn og ungdom i Oslo og i nærområdet. Men vi anser det også som meget uheldig at arbeidstakerne i Lodalen ble glemt i den ne prosessen. Det er godt over 200 personer som er tilknyttet Lodalen driftsbanegård i dag, og en god del av disse kommer gående eller med kollektivtransport. Dyvekes vei er en godt trafikkert vei og mange av byens busslinjer går der. På motsatt side av Dyvekes vei er det i dag et langsgående fortau og sykkelfelt, mens det på driftsbanegårdsiden i hovedsak bare eksisterer et sykkelfelt. I dag er muligheten for de som kommer gå- ende til Lodalen å krysse Dyvekes vei ved steder som ikke er regulert for fotgjengere. Eller å krysse veien ved Lodalen buss- holdeplass, hvor det allerede eksisterer et fotgjengerovergangs- felt, for så å spasere videre nedover i et sykkelfelt til man kom mer til driftsbanegårdens hovedport. Jernbaneverkstedet i Lodalen er en stor arbeidsplass i Oslo, i tillegg flytter godsselskapet CargoNet sin administrasjon inn i området, noe som vil øke antall dagpendlere. Og vi ser det som en selvfølge at de som ferdes til og fra verkstedet har mulighet til å gjøre dette uten å være utsatt for fare. Statsbanenes Verk- stedarbeiderforening, Oslo krever derfor at Bymiljøetaten i Oslo, sammen med de involverte aktører, får på plass en (lysregulert) fotgjengerovergang og/eller et fortau for de som kommer gående til og fra Lodalen driftsbanegård.

Forsvar våre tariffavtaler.

Risikoen for at vi får en voksende og permanent underklasse som befinner seg utenfor det ordinære arbeidslivet, er stor. Bemanningsbyråer tar over område etter område og de dominerer byggebransjen i Oslo. Det er ekstremt vanskelig å bevare norske tariffavtaler der hvor bemanningsbyråene dominerer. En slik utvikling vil underminere den norske arbeidslivsmodellen der fagbevegelsen har relativt stor innflytelse på lønns- og arbeids vilkår, med en velferdsstat som gir trygghet.

I en rapport om arbeidsmarkedskriminalitet, undertegnet Kri- pos, Økokrim og seks andre statlige etater står det følgende:
Fri flyt av arbeidskraft er i utgangspunktet en ønsket utvikling innenfor EU og EØS, men økt arbeidsinnvandring fører også til økt arbeidsmarkedskriminalitet, på grunn av den store til­ gangen av (billig) utenlandsk arbeidskraft. Dette gir større spillerom for kriminelle aktører, på en måte som truer med å undergrave sentrale lønns- og arbeidsbetingelser i deler av norsk arbeidsliv, og som fører til omfattende svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet.»

Reglene for arbeidsinnvandring må være like for alle, om folk kommer fra EU-land eller ikke. For å få oppholdstillatelse må man ha lønn tilsvarende tariffen i den bransjen en jobber i, og være ansatt i bedriften der man skal jobbe. Etter to års opphold i Norge gis fast oppholdstillatelse, om man er arbeidsinnvandrer. For å skape en human og ikke diskriminerende politikk for arbeidsinnvandring, bør den såkalte unntaksklausulen i EØS-avtalen benyttes, kapittel 112-114, slik at arbeidsinnvandring og flyktningsituasjonen kan vurderes samlet. For at vi skal få kontroll over egne grenser, må Norge si opp Schengen avtalen.

Norge må garantere Snowdons sikkerhet   

Edward Snowden har varslet om omfattende statlig og global overvåkning og spionasje, både overfor enkeltland og privatpersoner. Snowdens avsløring av etterretningsorganisasjonen NSAs overvåkning av millioner av telefonsamtaler resulterte i at en amerikansk domstol i fjor fant overvåkningen ulovlig fordi den ikke var godkjent av kongressen.
Likevel har ikke Snowden møtt noen forståelse hos ameri- kanske myndigheter. De opprettholder siktelsen for spionasje og tyveri av statlig eiendom og krever ham utlevert fra Russland, hvor han nå bor i eksil. I USA risikerer han livstids- dom. Ytringsfrihetsorganisasjonen: Norsk PEN, har bestemt at de tildeler Ossietzkyprisen 2016 til Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets aula i Oslo fredag 18. november.
Men for at han skal kunne komme til Norge fra sitt eksil i Moskva må han ha garantier fra norske myndigheter mot å bli utlevert til USA. Vi krever at regjeringen gir en slik garanti

Havnekonflikten

Helt siden høsten 2013 har det vært konflikt ved norske havner. Arbeidsgiverne og havneledelsen ønsker å kvitte seg med havnearbeiderne og deres avtaler. Det begynte utenfor Stavanger, etter at Risavika Terminal AS ikke ville inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet. Deretter, i desember 2013, ble havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen tatt ut i sympatistreik. I Tromsø ble politiet satt inn og streike- og blokadevaktene ble arrestert og bøtelagt, og dette til tross for at deres arbeidskamp er lovlig. I februar 2015 fikk det Tyrkiske selskapet Yilport en 20 års-kontrakt for drift av Oslo Havn, også dette selskapet nekter å benytte seg av registrerte havnearbeidere. Den internasjonale arbeidslivskonvensjonen (ILO) 137, er ratifisert av Norge og den slår fast at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid.
Dette er en av Norges lengste arbeidskonflikter, og vi anser dette som en kamp for hele fagbevegelsen. En prinsipiell kamp om trygge lønns og arbeidsvilkår, en kamp om retten til å organisere seg og kreve tariffavtaler.
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening Oslo, oppfordrer:
– Hele fagbevegelsen til å støtte havnearbeiderne i deres kamp for trygge lønns-og arbeidsforhold.
– Alle kommuner og selskaper som opererer i Norge til å respektere ILO konvensjon 137.
– Norsk Transportarbeiderforbund og LO til å trappe opp støtten til    havnearbeiderene og ta ut medlemmer i sympatistreik, slik at man raskest mulig får tariffavtaler.