Uttalelser fra årsmøtet

UtropstegnUttalelser vedtatt på årsmøtet ti Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 13. mars 2013:

Hvorfor helikopterbase på Alnabru?
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo forstår ikke hvorfor myndighetene ikke begrunner valget av å legge politiets helikopterbase inne på området som Mantena Grorud disponerer på en ordentlig måte. Det kan ikke være fordi det ikke finnes alternativer som er fullgode for en helikopterbase som er sentrumsnær.

Vi har Lahaugmoen som ligger et par tre kilometer lenger nord enn den valgte helikopterbasen på Alnabru. Vi har også Gardeleiren på Huseby med helikopterlandingsplass, vi har Lutvann leir med det samme. Vi syns det er ille at ikke regjeringen kan løse krangelen mellom politi og militær myndighet til fellesskapets beste. Nå sitter vi igjen med at den valgte løsning har ført til at helikopterbasen fortrenger det eneste området hvor jernbanen har avlastnings- og utbyggingsmulighet i Oslo.

Nei til Jernbanepakke IV
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo ser med bekymring på konsekvensene av EUs Jernbanepakke IV.Den krever fullstendig liberalisering av all innenlandsk persontrafikk. Konkurranseutsetting av persontrafikken vil få store negative konsekvenser. Passasjerer samt de ansattes lønns- og arbeidsavtaler vil bli de store taperne i dette spillet. Passasjerene og skattebetalerne vil måtte finansiere private jernbaneeieres profitt, og jernbaneansatte vil måtte betale med dårligere pensjons- og lønnsavtaler.

I Sverige og England har denne utviklingen ført til betydelige overføringer fra offentlige kasser til eiernes lommebøker. Det har oppstått kaotiske tilstander med krig om sportilgang og tilgang til verksteder.

Også her hjemme har vi sett spiren til det samme i krangel mellom NSB og Flytoget og samt mellom NSB og CargoNet, om sportilgang, priser og prioritet. Jernbanen er en sektor som krever langsiktige planer.

Skinnegang og tog må samles i ett selskap. Jernbanepakke IV er uforenlig med dette. Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo krever at regjeringen sier nei til denne pakka og vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe den.

Mer offentlig velferd
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo mener:

Offentlig forbruk må øke minst like mye som privat forbruk.

Markedsstyringen av offentlig sektor må erstattes med demokratisk styring og der de ansatte verdsettes og trekkes aktivt med.

Stans all konkurranseutsetting og privatisering av infrastruktur og offentlige tjenester.

 Forsvar tariffavtalene
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo mener:

Fagbevegelsen kan ikke leve med at arbeidsgiverne kan hoppe mellom tariffavtaler.

LO må bringe hovedavtalene inn i et hovedoppgjør slik at vi kan bruke maktmidler til å sikre streikerett ved skifte av tariffavtale og grove brudd på hovedavtalene og for å sikre tillitsvalgte bedre rettigheter overfor alle arbeidsgivere, inkludert de reelle eierne i franchiseforetak.

Ved skifte av tariffavtale skal partene på den enkelte bedrift/virksomhet avtale hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal videreføres, herunder vilkår for pensjon og forsikringer. Hvis det ikke oppnås enighet skal avtalte rettigheter videreføres til første ordinære tariffrevisjon.

Fagbevegelsens organisasjoner må i større grad utvikle solidarisk evne og vilje til å bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott og gå sakte aksjoner for å opprettholde opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon.

Nei til bruk av tvungen lønnsnemnd.

Kampen om ny uføretrygd fortsetter
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo mener:

Statens bostøtteordning må endres slik at utbetalingen til uføre sikres selv om bruttoinntekten går opp. Andre behovsprøvde ordninger må endres i samme hensikt.

Det behovsprøvde barnetillegget på minst 0,4 G pr. barn pr. år må beholdes uavkortet.

Ikke tak på barnetillegget og uførestønad i forhold til tidligere inntekt.

Bevar bruttoprinsippet for uføretrygd i offentlig sektor.

Opptjening i Folketrygden må fortsette til de er 67 år.

Levealdersjusteringen av uføres alderspensjon må fjernes.

Bolig er en menneskerett
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo mener:

Det må opprettes et regulert marked for eierboliger som underlegges pris- og omsettingskontroll. Husbanken må tilby lån med subsidiert rente og lang avdragstid til de som godtar dette.

Det må gjennomføres en storstilt utbygging av utleieboliger til selvkost i regi av boligbyggelag, ideelle organisasjoner og kommunene.

I tråd med studentenes krav om minst 20 prosent studentboligdekning må det årlig bygges minst 3000 studentboliger. Boliger må gjøres mindre attraktive som spekulasjonsobjekt.

Det må innføres tak på rentefradraget.

De uverdige køene for mennesker med rusproblemer, kroniske psykiske lidelser og mennesker med utviklingshemming må avvikles. En nasjonal plan er nødvendig.

Pensjon på minst 66 prosent av lønn også for sliterne
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo mener:

LO-kongressen må forberede omkampen om pensjonsreformen og ny uførepensjon i 2017 og 2018. Levealdersjusteringa må bort både for pensjon og uføretrygd. Aller viktigst er å endre avkortinga av livsvarig pensjon for de som ikke har helse eller en jobb det er mulig å stå i jobb til de er 67 år.

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo krever:
At tariffavtaler og arbeidsmiljølov må skjermes for EØS-avtalen.

At alle ILOs kjernekonvensjoner må ha forrang framfor EØS-avtalen.

At innføring av vikarbyrådirektivet reverseres dersom rettsavgjørelser i EU/EØS krever endringer i lov- og avtaleverk eller veksten i innleie fortsetter.

At avtaleadgangen i Arbeidsmiljøloven for innleie strammes inn og tariffestes. Sysselsettingsloven må gjeninnføres.

Regelverket og rettigheter for tillitsvalgte som nå gjelder ved innleie, må også gjøres gjeldende ved utsetting av arbeid/underentrepriser.

At innleie bare kan skje fra utleiebedrifter der arbeidstakerne er fast ansatt og der ansettelsen kun kan endres ved permittering eller oppsigelse.

At det innføres i lov om offentlige anskaffelser at det skal være landsomfattende tariffavtale, at det ikke skal kunne konkurreres på lavere lønns- og pensjonsvilkår og at kontrakter kan heves når bedrifter motsetter seg krav om tariffavtale i følge arbeidstvistloven. Lønn i henhold til tariff må gjelde for alle bransjer ved offentlige anbud og oppdrag. At det legges ned veto mot jernbanedirektivet (jernbanepakke IV) og helsedirektivet, samt Håndhevingsdirektivet dersom direktivet setter begrensninger for hvilke tiltak man i Norge kan sette inn mot sosial dumping.

At all kollektivtrafikk drives i offentlig egenregi slik at anbud kan unngås.

Lovpålagt norskkurs for ikke skandinavisk språklige ansatte og innleide. Kostnader dekkes av arbeidsgiver.

At likebehandlingsprinsippet og lov om virksomhetsoverdragelse utvides til å gjelde pensjonsvilkår.

Stopp Israels utbygging av bosettinger på palestinsk område
Staten Israel har igjen gitt klarsignal til storstilt utbygging av bosettinger på palestinsk område.

Dette vil dele hele Vestbredden i to. De som protesterer fordrives og fengsles, ofte uten lov og dom. FN-resolusjoner, menneskerettigheter og dommer fra den internasjonale domstolen brytes daglig. Dette kan ikke fortsette.

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo ber norske myndigheter å stanse handelen med staten Israel inntil de begynner å respektere internasjonal rettsorden.